Gi?i thi?u v? chúng t?i

C?ng ty c?ng ngh? y t? Guangzhou Zixuan là m?t doanh nghi?p n?i danh trong ngành c?ng nghi?p phun x?m th?m m?, v? m?t th??ng m?i c?ng ty ?? ??t ???c nh?ng thành c?ng vang d?i trong vi?c xu?t kh?u s?n ph?m ra n??c ngoài. C?ng ty có nhà máy s?n xu?t v?i c?ng ngh? hi?n ??i. Bên c?nh ?ó C?ng ty c?ng là nhà cung c?p k? ho?ch phát tri?n th??ng hi?u, th?c hi?n gia c?ng s?n ph?m, cung c?p các khóa ?ào t?o k? thu?t, thi?t k? qu?ng cáo và các d?ch v? ??nh cao khác ?áp ?ng nhu c?u khách hàng. C?ng ty hi?n s? h?u 3 th??ng hi?u n?i ti?ng trong ngành c?ng nghi?p phun x?m là GOOCHIE, MASTOR và PM.

S?n ph?m c?a c?ng ty ???c xu?t kh?u t?i h?n 80 qu?c gia và vùng l?nh th?.

Các nhóm s?n ph?m chính g?m có

Tin t?c